ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อหนังสือราชการ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบแท่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 มิ.ย. 2562
2 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ธ.ค. 2561
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 ธ.ค. 2561
4 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง คู่มือประชาชนระยะที่ 2 จำนวน 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 พ.ย. 2561
5 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบแผนที่ภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
19 พ.ย. 2561
6 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 พ.ย. 2561
7 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ต.ค. 2561
8 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ต.ค. 2561
9 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ต.ค. 2561
10 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ การลงทะเบียน ผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3