ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อหนังสือราชการ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ต.ค. 2561
12 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง ที่ 206/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ต.ค. 2561
13 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ต.ค. 2561
14 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 ต.ค. 2561
15 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ การลงทะเบียน ผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 เม.ย. 2561
16 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
29 ธ.ค. 2560
17 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 พ.ย. 2560
18 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 ต.ค. 2560
19 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ก.ย. 2560
20 ประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เรื่องกำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4