ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2556
  รายละเอียด : รับชำระภาษี 1.) ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี 2.) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.2 ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภรด.8 3.) ภาษีป้ายยื่นแบบ ภป.1 ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 547 คน