ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำปงบารู (เชื่อมต่อสายเก่า)
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล” มีความประสงค์จะจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำปงบารู(เชื่อต่อสายเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 641,600 บาท (เงินหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 194 คน