ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนสายบาบอกรี – แฟล็ตไฟฟ้า หมู่ที่ 6
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล” มีความประสงค์จะจ้าง เหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบาบอกรี – แฟล็ตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 996,000 บาท (เงินเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 160 คน