ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลแป – ป่าเฮาะ หมู่ที่ 6 04/2558
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล” มีความประสงค์จะจ้าง เหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลแป – ป่าเฮาะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,233 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน