ค้นหาข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ม.6 บ้านดาแลแป ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 เม.ย. 2561
42 ปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาแลแป ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 มี.ค. 2561
43 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าหมู่บ้าน ม.6 บ้านดาแลแป ดาวน์โหลดเอกสาร
68
19 มี.ค. 2561
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านฉลองชัย ม.4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 มี.ค. 2561
45 ปป.01 โครงการบุกเบิกถนนสายซีรอ หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป ดาวน์โหลดเอกสาร
63
19 ก.พ. 2561
46 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซีรอ หมูที่ 6 บ้านดาแลแป ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ก.พ. 2561
47 โครงการบุกเบิกถนนสายแปลง 26 ม.5 บ้านภักดี ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
84
15 ม.ค. 2561
48 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง การใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ต.ค. 2560
49 เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 06/2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาเราะจีเจาะ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 พ.ค. 2560
50 เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 07/2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุดม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10