ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อหนังสือราชการ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง คู่มือประชาชนระยะที่ 2 จำนวน 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
26 พ.ย. 2561
12 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบแผนที่ภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 พ.ย. 2561
13 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 พ.ย. 2561
14 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
31 ต.ค. 2561
15 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง ที่ 206/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 ต.ค. 2561
16 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ต.ค. 2561
17 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 ต.ค. 2561
18 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ การลงทะเบียน ผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 เม.ย. 2561
19 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
29 ธ.ค. 2560
20 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4